img
KBS

Şirket Politikası, İlkeleri, Amaçları

Şirket Politikası, İlkeleri, Amaçları

Şirket Politikası

( KALİTE, ÇEVRE ve İSG POLİTİKALARIMIZI KAPSAMAKTADIR.)

 • Tüm şirket çalışanları olarak politikamız:
 • Doğru’yu bulmak için sürekli iyileşme içinde olmak,
 • Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini tümüyle karşılayan ürünü, en ekonomik şartlarda, “SIFIR HATA” ile, sürekli ve güvenilir bir kalitede üretmek,
 • Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığının bilinciyle, üretimin her aşamasında “ISO 14001” “ISO 9001-2015” “OHSAS 18001″ uygulamak ve faaliyetlerini buna göre sürdürmek,
 • Çevre ile ilgili belirlenen hedeflere uymayı ve bunun için gereken kaynakları devreye alarak,
 • “ISO 14001″in sürekliliğinin sağlanmasını öncelikli bir görev kabul etmek,
 • Yönetim sistemi standartlarını etkin bir şekilde uygulamak,
 • Kalite, Çevre, Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak vegeliştirmek için her zaman eğitimi vazgeçilmez olarak kabul etmek, gereken yatırımı yapmak.
 • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliğinin sorumluluğumuzda olduğunun bilincinde olmak ve iş amaçlarımız kadar önemli olduğunu bilmektir.
 • Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliğinin sorumluluğumuzda olduğunun bilincinde olmak ve iş amaçlarımız kadar tüm bu uygulanabilir şartların yerine getirileceğini yönetim olarak taahhüt ederiz.

İlkelerimiz

 • Şirketimizde görev yapan tüm birimler olarak “TOPLAM KALİTE SORUMLULUĞU” nu taşımak.
 • Çevrenin korunmasını dikkate alarak, faaliyetlerini ilgilendiren mevcut tüm yasa ve yönetmeliklere uymak.
 • Çevre konusunda talepte bulunan ilgili kişi ve kurumlara şeffaflık ilkesi ışığında cevap vermek.
 • Proje aşamasından itibaren, bitmiş ürünün teslimine kadar olan süreçte, üretim, hizmet ve faaliyetlerimizde yeni teknolojileri kullanmak. Böylece çevresel kirlilik ve riskleri kontrol altında tutmak.
 • Çalışanlarımızı ve üretim tesisi içinde sürekli faaliyet gösteren diğer firma elemanlarını, çevresel anlamda eğitmek, duyarlılaştırmak.
 • Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkileri çalışanlarımız arasında paylaştırmak.
 • Verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını arttırmak ve bilgiyi, başarıyı ödüllendirmek için iç ve dış her türlü kaynağın en doğru ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak.

Amaçlarımız

 • İç ve Dış Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.
 • Hammadde ve enerji tüketimini azaltmak
 • Olası çevre kirliliği risklerini belirlemek, kontrol altına almak ve yönetmek.
 • Tüm faaliyetlerimizden kaynaklanan tehlikeli ve tehlikesiz atıklarımızı kontrol altında tutmak, azaltmak.
 • İç ve dış iletişimin etkin olarak gerçekleşmesini sağlamak.
 • Olası iş kazalarını önlemek.

Sosyal Sorumluluk Politikası

 • Biz mevcut kanunlara ve müşterilerimizin sosyal standartlarına uygun, genel kabul görmüş sosyal norm ve ilkelere saygılı,faaliyetlerimizde sosyal ve çevre sorumluluklarımızın bilinci ile iş yapmayı esas alan, ve tüm bunları kurum değerlerimiz haline getirmeyi temel ilke kabul eden sosyal sorumluluk politikasına sahibiz.
 • Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını kendi faaliyet alanımız ile sınırlı tutmaz; çalıştığımız tedarikçi firmaların da sosyal uyumluluk faaliyetlerini değerlendirip, sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltip geliştirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında belirleriz.
 • Firmamızda üretim ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket edilir. Kişileri ırk, renk, din, dil, etnik köken, hamilelik, medeni durum, fiziksel engel veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak uygun pozisyonlarda istihdam ederiz. Bütün çalışanlara saygılı davranıp, çalışanlarımıza taciz ve kötü muamelede bulunmayız. Yasal zorunlu eğitim yaşından küçük işçi istihdam etmez ve tüm iş ortaklarımızın da geçerli yasal zorunluluklara uymalarını bekleriz.
 • Hiçbir çalışanımız borca dayalı veya zorunlu şekilde çalıştırılmamaktadır.
 • Çalışanlarımıza yasalar çerçevesinde belirlenen tüm ücret ve sosyal hakları sağlarız. Firmamızda ücret çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.
 • Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygı gösteririz.
 • İş kazalarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirleri alır; bunun için tüm çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri ve uygulamalarına katılımlarını zorunlu tutarız. Mesleki eğitimler ile gelişimlerini destekleriz. Sağlık ve güvenlik uygulamarıyla çalışanlarımızı mesleki hastalıklar ve kazalardan korumak korumak için çalışmalar yaparız.
 • Çalışma saatlerini yürürlülükteki kanun ve yönetmeliklere göre düzenler, fazla mesai yapan çalışanımıza, kanunlar gereğince belirlenen ek saat ücreti öderiz.
 • Çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi Sosyal Sorumluluk Politikasında Taahhüt eder.

İyi Uygulamalar

1-) Çalışma yaşı;

KBS Kalıp’ta çocuk işçi çalıştırılmaz.

2-) Fabrika sahası yakınlarında herhangi bir nedenle çocuk işçi bulunması durumunda,

*Bulunan çocuk işçi sahadan hemen uzaklaştırılmaz, güvenli ortama alınır ve yetkililere haber verilir.
*Öğrenim yaşında ki çocuk işçi için eğitimini tamamlanmasının istenmesi, gerekirse eğitim yardımı ve mali yardım için ilgili kurumlara haber verilmesi sağlanır.
*Sahada bulunan ve çalışan 18 yaş altı personel tamamen stajyerlerden oluşmaktadır.
*Stajyerlere gece çalıştırılması yaptırılmaz, tehlikeli, agır, fiziksel zihinsel ve sosyal durumunu olumsuz etkileyecek işler de çalıştırılmaz

docxfilePDF